In verband met de Wet ter voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht onze cliënten te identificeren en verifiëren. Dit betekent dat wij van onze relaties een origineel identiteitsbewijs cq. origineel uittreksel Kamer van Koophandel moeten inzien en de gegevens ervan moeten vastleggen of hier een kopie van moeten maken. Mochten wij u verzoeken ons deze kopie toe te sturen vragen wij u het BSN en de pasfoto zwart te maken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast deze vastlegging moeten wij vanuit de Wwft ook eventuele uiteindelijk belanghebbenden (UBO) vaststellen als wij voor u als bedrijf bemiddelen in aan- of verkoop van onroerend goed. Wij zullen u daarom vragen een UBO- verklaring in te vullen. Ook vraagt de Wwft van ons de herkomst van gebruikte middelen voor de transactie vast te stellen, wij kunnen in dit kader vragen stellen en uw antwoorden vastleggen of u een verklaring hierover vragen in te vullen.

Van Scherpenzeel Makelaars